Ferose magazine

A ROMANTIC STORY

A ROMANTIC STORY FOR FEROSE MAGAZINE www.ferocemagazine.com
Photographer: Evgeniy Biryukov Instagram @aibiryukov
Model: Helen Mitinskaya Instagram @mitinskaya
Stylist: Anastasia Sazonova Instagram @sazonovanasti
Retoucher: Sonet Pryadko Instagram @sonet_pryadko_retoucher
Makeup Artist/Hair Stylist: Anna Mayorova Instagram @mayorova_makeup
Designer: SOL Selivanova Olga Instagram @sol_designers
Designer: MOYES Instagram @moyes.clothes
Assistant: Daria Sukhorukova Instagram @daria_sukhorukova